Általános Szerződési Feltételek

1. Szerződés, árajánlat

Az általános szerződési feltételek által szabályozott vállalkozási szerződés szerint Megrendelő/Vevő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja az árajánlatban szereplő beltéri ajtók gyártatását és a beépítését az ajánlatban rögzített műszaki tartalom szerint. 

Eltérő rendelkezés hiányában a jelen általános szerződési feltételek mindkét félre nézve egyaránt kötelezőek. Az itt nem érintett kérdésekben a hatályos jogszabályokat kell megfelelően alkalmazni.

Az árajánlat meghatározott ideig érvényes, ennek lejárta után, illetve a műszaki tartalom pontosítása során változtatás lehetséges, ennek jogát a vállalkozó fenntartja. 

2. Felmérés

A Vállalkozó a felmérés során rögzített méretekért vállal felelősséget. Amennyiben felmérésre a Vevő kérésére nem kerül sor, a megadott méretekért a Vevő vállalja a felelősséget, melyet írásban megtesz.

A felmérés feltételei:

  • legyen végleges, vakolt falnyílás, minimum 4-5 cm falfüllel
  • legyen aljzatbeton, és tudjuk a leendő burkolat vastagságát.
  • legyen jelen a felmérés helyszínén a Vevő, vagy meghatalmazott képviselője, aki a felvett méreteket és nyitásirányokat a felmérő lapon az aláírásával leigazolja. 

A Vállalkozó képviseletében eljáró munkatárs amennyiben hiányosságokat, vagy kivitelezési hibát tapasztal, a helyszínen a vevőt szakmai tanácsokkal látja el és közösen meghatározzák nyílásméretet, aminek kialakításának meglétéért a felelősség a Vevőt terheli. Külön kérésre a felmérést megismételjük, ami a határidőt meghosszabbítja.

3. Megrendelés

A megrendelést csak írásban, előleg befizetését követően adunk gyártásba, a felmért méretek és leegyeztetett műszaki tartalom meghatározását követően (szín, felület, nyitásirány, stb.…). Ezek megváltoztatására a Vevő részéről maximum 72 óráig van lehetőség. Amennyiben az előleg a szerződésen szereplő dátum után érkezik be, úgy a gyártási határidő automatikusan meghosszabbodik.

A megrendelt áru a Vállalkozó tulajdonát képezi, amíg a Vevő a szerződéses összeget teljes egészében ki nem fizeti. Ez idő alatt a már birtokában lévő árut meg nem terhelheti, és nem értékesítheti harmadik személynek, a birtokbaadást követően bekövetkező kárveszély a Vevőt terheli. 

Ha a Vevő fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, Vállalkozó jogosult a teljes árut visszatartani a tartozás kiegyenlítéséig. Az ebből a helyzetből adódó késedelme miatt a megrendelés eredeti határideje érvényét veszti.

4. Bontás

A régi ajtók kibontása csak abban az esetben a vállalkozó feladata, amennyiben ez a Szerződés részét képezi. Bontási munkák során, a régi tokok kiszerelésekor előre nem látható okokból adódó károkért a vállalkozó nem vállal felelősséget, a falkáva helyreállítása nem a feladata. (pl.: nincs áthidaló, lehull a vakolat, leesik a csempe, mert a ragasztó nem tart, stb.) 

5. Szállítás, szerelés

A vállalkozó a szállítást és a beépítést a vevővel egyeztetett időpontban köteles megtenni. A Vevő feladata az esetlegesen szükséges behajtási engedély beszerzése. 

A termékeket szállítás és rakodás során védeni kell az eldőléstől, a nedvességtől és a mechanikai sérülésektől.

A szerelés feltétele a végleges padlóburkolat szegőlécek és burkolatváltók nélkül, illetve a felületkezelt fal és a csempe megléte.

A Vállalkozó, vagy alvállalkozója a beltéri ajtókat minden esetben függőleges és vízszintes beállításban szereli. A fal, fogadónyílás egyenetlenségéből, fal és a tok között esetlegesen kialakult rés nem beépítési hiba, kijavítása, illetve a tok és a burkolat közötti vízzáró réteg/szilózás a Vevő feladata. A vevő feladata a beépítést akadályozó lábazati szegélyelem, parkettaszegély visszahelyezése, illetve a burkolatváltó berakása.

Nem szabad kiszedni, vagy elmozdítani a beépítéskor elhelyezett kitámasztókat a beépítést követő 24 órában, mert az a tokok és az ajtólap elmozdulását eredményezheti, csak ha a Vállalkozó saját maga, vagy alvállalkozója teszi. 

6. Garancia

A helytelen használatból adódó meghibásodásért a Vállalkozó nem vállal felelősséget.

A Vállalkozó által gyártatott beltéri ajtók I. Klímaosztály besorolásúak. Az I. klíma-kategóriába tartozó beltéri ajtók olyan környezetben alkalmazhatók, ahol a helységek klímaértékei a következő tartományon belül vannak: t= 18-23 Co (hőmérséklet) , RL= 30-50% (relatív páratartalom). Az ettől eltérő, más klímakategóriába tartozó speciális, nedves téri, vagy hang gátló ajtókról a Vállalkozó leírást ad és megfelelőségi dokumentumot kér be a gyártótól. 

A Vevő tudomásul veszi, ha az ajtólap két oldalán különbözőek a klimatikus viszonyok - fürdőszoba, kamra, pincelejáró, garázs, padlásajtó stb. -, akkor II. vagy III. klímaosztálynak megfelelő plusz műszaki tartalommal kell gyártani az ajtókat, vagy kültéri nyílászárót kell az adott helyre választania. Ennek a figyelmen kívül hagyása miatt bekövetkező esetleges alakváltozás, vetemedés miatt a Vállalkozó nem vállal felelősséget.

Az ajtókat a Vevő a beépítésig a következő leírásnak megfelelően köteles tárolni. Minimum 3 helyen kell alátámasztani lapok közé távtartó helyezésével, vízszintesen, az előzőekben leírt klimatikus környezetben.

A rakat tetejét takarópanellel célszerű lefedni, hogy megelőzhető legyen a legfelső ajtólap deformációja, mechanikai sérülése, illetve védeni kell sugárzó hőtől és nedvességtől.

A Vállalkozó csak az általa, vagy megbízott alvállalkozója által végzett munkára vállal felelősséget. Amennyiben a beltéri ajtók szerelését a Vevő, vagy egy harmadik fél végzi, ebben az esetben a beépítésért, állagmegóvásért a Vevőt terheli a felelősség.

A jótállási idő a termék átvételétől számított 1 év, a szavatossági idő az átvételétől számított 2 év. A Vállalkozó szavatosságot deformációra 225 cm falnyílás magasság vállal. A síklapúság az ajtólap deformációját 4 mm-ig engedi, 210 cm-es falnyílás magassági méretig.

Csak a nem javítható termékek esetén kérhető a hibás termék cseréje, a szavatosság érvényesítésekor elsősorban a vevő javítást kérhet.

Hibás, vagy hiányos teljesítés esetén a Vállalkozó köteles a hiányosságokat a lehető legrövidebb idő alatt pótolni. Ebben az esetben 30 munkanapos póthatáridő lép életbe.

7. Fizetés

Az előleg a termék és szolgáltatások összegének 50%-a, melyet átutalással, vagy készpénzben számla ellenében tud  a vevő teljesíteni.

A további 50% összeg megfizetése az áru készre jelentése után, és a beépítés előtt esedékes. Ettől eltérő fizetési feltétel külön megállapodásban, írásban rögzítendő.

Ha a Vevő fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, Vállalkozó jogosult a teljes árut visszatartani a tartozás kiegyenlítéséig. Az ebből a helyzetből adódó késedelme
miatt a megrendelés eredeti határideje érvényét veszti. 

Késedelmes fizetés esetén a Vevő a jegybanki alapkamat + 10% késedelmi kamatot köteles megfizetni az Vállalkozónak. A késedelembe esés napja a számlán fizetési határidőként megjelölt napot követő naptári nap.